QuarkXPress

ppQPFond časova: 21 časova u grupi / 21 čas individualno.

Uvod

 • Kratak vodič kroz QuarkXPress
 • Otvaranje novog dokumenta
 • Rad s okvirima
 • Rad s tekstom
 • Rad sa slikama
 • Rad s linijama
 • Crtanje oblika
 • Pravljenje boja
 • Bojenje
 • štampanje dokumenta

I Upoznavanje s QuarkXPressom

 • šta sve može QuarkXPress
 • Osnovni principi rada u QuarkXPressu
 • Prilagođavanje radnog procesa
 • Terminologija QuarkXPressa
 • Novine u verziji 5

II Putovanje po QuarkXPressu

 • Pregled programskih datoteka
 • Snalaženje u prozoru dokumenta
 • Kretanje kroz dokument
 • Rad s pomoćnim linijama
 • Upoznavanje s alatkama
 • Upoznavanje s paletama
 • Upoznavanje s menijima
 • Korišćenje mernih sistema

III Prilagođavanje QuarkXPressa

 • Razlike između opštih i posebnih kontrola
 • Izmena podrazumevanih parametara
 • Podešavanje opštih parametara
 • Podešavanje parametara dokumenta i Web dokumenta
 • Podešavanje parametara za posebne namene

IV Rad s datotekama

 • Otvaranje datoteka
 • Snimanje datoteka
 • Zatvaranje datoteka

V Radno okruženje

 • Izbor hardvera
 • Nabavka osnovnog softvera
 • Rad s fontovima

VI Teorija izgleda i preloma strana

 • Terminologija preloma strana
 • Sedam osnovnih pravila dobrog dizajna
 • Postavljanje temelja
 • Uzori i samostalno dizajniranje

VII Izrada novog dokumenta

 • Započinjanje novog dokumenta
 • Promena veličine dokumenta
 • Promena parametara dokumenta
 • Izmena pomoćnih linija na matičnoj strani

VIII Rad sa objektima

 • Tipovi objekata
 • Crtanje objekata
 • Izbor i poništavanje objekata
 • Podešavanje objekata
 • Automatsko poravnavanje i podešavanje razmaka
 • između objekata
 • Automatsko kopiranje i određivanje razmaka između objekata
 • Definisanje stilova za linije i ramove
 • Menjanje tipa objekata
 • Ređanje objekata
 • Grupisanje objekata
 • Zaključavanje i ograničavanje objekata

IX Rad sa stranama

 • Izrada preklopljenih naspramnih strana
 • Rad s matičnim stranama
 • Numerisanje strana i odeljaka

X Rad sa slojevima

 • Kako rade slojevi
 • Izrada slojeva
 • Rad s objektima na slojevima
 • Rad sa slojevima
 • štampanje slojeva

XI Rad sa tekstualnim datotekama

 • Priprema tekstualnih datoteka
 • Uvoženje tekstualnih datoteka
 • Izvoz tekstualnih datoteka

XII Ispisivanje teksta

 • Unos teksta
 • Ispisivanje teksta u automatske okvire za tekst
 • Povezivanje okvira za tekst
 • Prekidanje i preusmeravanje veza
 • Postavljanje teksta u okvire

XIII Redigovanje teksta

 • Redigovanje teksta u QuarkXPressu
 • Brojanje reči
 • Provera pravopisa
 • Pronalaženje i zamena

XIV Teorija tipografije

 • Upoznavanje tipografskih termina
 • Tipografska boja i različita tipografska pisma
 • Tipografska pisma
 • Izbor najboljeg tipografskog pisma

XV Podešavanje atributa znakova

 • Pristup atributima znakova
 • Podešavanje veličine i razmere
 • Izbor odgovarajućeg fonta i stila pisma
 • Primena boje i senke
 • Podešavanje razmaka između znakova

XVI Podešavanje atributa pasusa

 • Pristup atributima pasusa
 • Podešavanje uvlake
 • Podešavanje proreda
 • Podešavanje razmaka između pasusa
 • Poravnanje pasusa
 • Nerazdvajanje redova i pasusa

XVII Fino podešavanje razmaka

 • Podela reči i obostrano poravnanje
 • Pravljenje H&J skupova
 • Upotreba posebnih belina
 • Rad s mrežom osnovnih linija
 • Opcija Line Check
 • Uklapanje teksta

XVII Specijalni tipografski efekti

 • Oznake za nabrajanje i liste
 • Označavanje pasusa
 • Rad sa posebnim znakovima
 • Formatiranje razlomaka i cena
 • Izrada inicijala
 • Dodavanje senke
 • Tekst u negativu
 • Viseća interpunkcija
 • Primena specijalnih efekata
 • Sažetak

XVIII Tabulatori i tabele

 • Uvod u tabulatore
 • Podešavanje tabulatora
 • Tabele
 • Pretvaranje teksta u tabelu
 • Uređivanje sadržaja tabela
 • Izmena tabela

XIX Rad s grafičkim datotekama

 • Priprema grafičkih datoteka
 • Uvoz grafičkih datoteka
 • Rad s grafičkim vezama
 • Snimanje strana u formatu EPS

XX Obrada grafike

 • Izbor prave alatke
 • Pozicioniranje slike
 • Promena veličine slike
 • Podešavanje ugla slike,iskošavanje i izokretanje slike
 • Primena fotografskih efekata
 • Kontrola boje i zasićenja
 • Ubrzavanje štampanja i prikazivanja slike na ekranu

XXI Putanje za isecanje

 • Uvoženje putanja za isecanje zajedno sa slikom
 • Pravljenje putanja za isecanje u QuarkXPressu
 • Pravljenje putanja za isecanje u Photoshopu
 • Uređivanje putanja za isecanje

XXII Kombinovanje teksta i grafike

 • Prelom teksta oko objekta
 • Pričvršćivanje objekata
 • Pretvaranje teksta u grafiku
 • Rad sa isprekidanim linijama,prugama i linijama za podvlačenje

XXIII Grafičke alatke i termini

 • Osnovni termini
 • Alatke za crtanje
 • Vrste čvorova i segmenata
 • Alatke za doradu oblika

XXIV Izrada crteža

 • Izrada crteža pomoću pravolinijskih segmenata
 • Crtanje slobodnom rukom
 • Crtanje krivih linija pomoću Bezjeovih alatki

XXV Kombinovanje grafičkih elemenata

 • Stapanje okvira i linija
 • Podela putanja stopljenih objekata
 • Promena razmere crteža sa više objekata

XXVI Osnove boja

 • Rečnik boja
 • Procesne i posebne boje
 • Modeli boja

XXVII Definisanje i primena boja

 • Definisanje boja
 • Upotreba posebnih boja
 • Upotreba boja Multi-Ink
 • Primena boje
 • Upravljanje bojama
 • Rad sa slikama u boji

XXVIII Upravljanje bojama

 • Podešavanje sistema
 • Aktiviranje pomoćnog programa CMS
 • Podešavanje ekranskog prikaza
 • Profili izlaznih uređaja
 • Kalibracija uvezenih boja
 • XXIX Upotreba stilova
 • Definisanje stilova
 • Upotreba podrazumevanih stilova Normal i No Style
 • Rad sa stilovima
 • Izrada stilova
 • Primena stilova
 • Upravljanje stilovima

XXX Biblioteke i šabloni

 • Planiranje biblioteka i šablona
 • Korišćenje biblioteka
 • Rad sa elementima biblioteke
 • Rad sa šablonima

XXXI Prelom dugačkih dokumenata

 • Organizovanje dokumenata pomoću knjige poglavlja
 • Pravljenje sadržaja i spiskova
 • Pravljenje indeksa
 • Sažetak

XXXII štampanje dokumenata

 • Izbor pravog štampača
 • Podešavanje štampača
 • Priprema za štampanje
 • štampanje u QuarkXPressu
 • štampanje sa separacijom boja
 • štampanje u datoteku
 • Zadavanje stilova štampanja

XXXIII Saradnja sa studijima

 • za osvetljavanje filmova
 • Osnovni termini
 • Prikupljanje neophodnih datoteka

XXXIV: Osnove objavljivanja na Webu

 • Rečnik Web izdavaštva
 • šta je HTML?
 • Pregled razlika
 • Priprema za Web
 • Upotreba boja
 • Tipografija na Webu
 • Formati datoteka sa slikama

XXXV Izvoz dokumenata kao PDF datoteka

 • šta treba znati o PDF datotekama
 • Izrada PDF datoteka u QuarkXPressu
 • Pripremanje datoteka za štampu pomoću formata PDF

Možete se prijaviti svakog radnog dana od 09:00 do 21:30 telefonom ili lično u Školi. Prijavu za upis možete popuniti i na web strani online prijava.

Cene svih obuka u Školi Softline možete pogledati na našoj web strani cenovnik.