Java – Napredna

Možete se prijaviti za obuku Java– napredna svakog radnog dana od 09:00 do 21:30 telefonom ili lično u Školi. Prijavu za upis možete popuniti i na web strani online prijava.

Cene svih obuka u Školi Softline možete pogledati na našoj web strani cenovnik. 

Fond časova: 36 časova u grupi / 24 individualno.

1 . čas 1-3

Konkurentno programiranje u Javi.

1.1 Kreiranje programskih niti

1.2 Daemon i non-daemon niti

1.3 Primer programa sa više niti

1.4 Sinhronizacija niti

1.5 Dodatne metode za sinhronizaciju

1.6 Primer programa sa sinhronizacijom niti

1.7 Zadatak: problem pet filozofa

2. čas 4-6

GUI aplikacije i JavaBeans

2.1 AWT i Swing

2.2 Event-driven model

2.3 Osnovna struktura GUI aplikacije

2.4 Razlika u konstrukciji GUI-ja za Windows i Java aplikacije

2.5 Dodavanje komponenti na prozor

2.6 Prostorni raspored komponenti

2.7 Rukovanje događajima

2.7.1 Događaji, osluškivači i komponente

2.7.2 Osluškivači kao unutrašnje klase

2.8 Primeri korišćenja standardnih komponenti

2.9 Apleti

2.9.1 Pojam apleta

2.9.2 Web čitači i Java Plug-In

2.9.3. Apleti i komponente korisničkog interfejsa

2.10. Aplet i aplikacija istovremeno

2.11. Korisnički definisane komponente

2.12. JavaBeans

3. čas 7-9

Mrežno programiranje u Javi

3.1. Osnovne karakteristike

3.1.1. Pojam socket-a

3.2. Identifikacija čvorova mreže

3.3. Klasa Socket

3.4. Tipičan tok komunikacije – klijent strana

3.5. Klasa ServerSocket

3.6. Tipičan tok komunikacije – server strana

3.7. Server koji opslužuje više klijenata

3.8 Primer klijent/server komunikacije

3.9. Zadatak: klijent i server za listanje sadržaja direktorijuma

4. čas 10-12

Vežba: chat aplikacija

4.1. Uvodna razmatranja

4.2. Funkcije klijenta

4.3. Funkcije servera

5. čas 13-15

Rad sa bazama podataka – JDBC

5.1. Osnovne odrednice

5.2. JDBC drajveri

5.3. Uspostavljanje veze sa bazom podataka

5.4. Postavljanje upita

5.5. DML operacije

5.6. Uzastopno izvršavanje istih SQL naredbi

5.7. Pozivanje uskladištenih procedura

5.8. Upravljanje transakcijama

5.9. Dodatak: inicijalizacija drajvera

6. čas 16- 18

Uvod u višeslojne klijent/server sisteme

6.1. Klasični klijent/server sistemi

6.2. WWW i Java kao platforma za klijente

6.3. Troslojni klijent/server sistemi

7. čas 19-21

Dinamičko generisanje HTML-a i servleti

7.1. HTTP protokol

7.2. Statički i dinamički Web sadržaji

7.3. Servleti

7.3.1. Metoda init

7.3.2. Metoda destroy

7.3.3. Metoda doGet

7.4. Primer: elementarni servlet

7.5. Analiza zaglavlja HTTP zahteva

7.6. Konkurentni pristup servletu

7.7. Praćenje sesije korisnika

7.8. Preuzimanje podataka sa HTML formi

7.8.1 GET i POST zahtevi

7.9 Pristup bazama podataka iz servleta

8. čas 22-24

Java Server Pages

8.1. JSP koncept

8.2. Vrste dinamičkih elemenata

8.2.1. Izrazi

8.2.2. Skriptleti

8.2.3. Deklaracije

8.2.4. Direktive

8.3. Predefinisane promenljive

8.4. Skladištenje podataka i JavaBeans

8.5. Opseg vidljivosti JavaBean komponenti

8.6. Definisanje sopstvenih tagova

9. čas 25-27

Tehnologije distribuiranih objekata

9.1. Osnovni koncepti

9.2. RMI

9.2.1. Faze u pisanju RMI programa

9.2.2. RMI interfejs

9.2.3. RMI serverski objekat

9.2.4. RMI registry

9.2.5. RMI klijent

9.2.6. Primer RMI programa

9.2.7. RMI i multithreading

9.3. CORBA

9.3.1. Osnovne odrednice

9.3.2. IDL

9.3.3. CORBA Naming Service

9.3.4. Proces pisanja CORBA programa

9.3.5. CORBA izuzeci

9.3.6. Pozivi unatrag

9.3.7. RMI i CORBA

9.4. Enterprise JavaBeans

9.4.1. Session Beans

9.4.2. Entity Beans

9.4.3. Komunikacija klijenata sa EJB komponentama

9.4.4. Struktura EJB komponente

10. čas 28-30

Vežba: Web shop aplikacija

10.1. Model podataka

10.2. Struktura Web sajta

10.3. Softverske komponente

10.4. Dodatna razmatranja

10.4.1. Rukovanje konekcijama sa bazom podataka

11. čas 31-33

Vežba i ponavljanje pređenog gradiva

12. čas 34-36

Ispit