VB – Visual Basic

časova: 36 (grupno) 24 (individualno)
nivo:osnovni, srednji
literatura: skripta
predznanje: Windows, osnovi programiranja

MS Visual Basic – Upoznavanje sa radnom površinom, upotreba osnovnih kontrola (Label, TextBox, Command Button, Combo i ListBox, CheckBox, Option Button,MDI Form, Frame, MenuBar, ToolBar, PictureBox, ImageBox, Timer, Windows Common Dialog), tipovi podataka, programske petlje, funkcije, procedure, rad sa datotekama- pristup, čuvanje i učitavanje podataka iz binarnih, sekvencionalnih i datoteka sa slučajnim pristupom. Praktični zadaci i vežbe…

PLAN OBUKE ZA VISUAL BASIC

 • Upoznavanje sa programom, upotreba Label-e, podešavanja svojstava
 • Upotreba TextBox-a i njegovih svojstava, kratki zadaci
  (onemogućavanje upotrebe kontrole; rad sa clipboardom; pristup, označavanje i izmena sadržaja; kontrola unosa podataka; brisanje sadržaja; rad sa kolekcijama; automaatsko označavanje sadržaja; obezbeđivanej vidljivosti celog sadržaja…)
 • Rad sa tipovima podataka, petljama, procedurama i funkcijama
  (If-Then; Case; Do Until…Loop, For-Next…)
 • Upotreba Command Button-a i njegovih svojstava, kratki zadaci
  (podešavanje Caption-a; pozadine; fonta; kreiranje nizova kontrola, postavljanje fokusa,; pristup preko tastature; onemogućavanje upotrebe dugmeta; default i cancel svosjtva; tooltips; izmena boje, veličine iz koda; dodavanje kontrola iz run-time režima rada;rad sa slikama; prosleđivanje proceduri…)
 • Upotreba ComboBox-a i ListBox-a i njihovih svojstava, kratki zadaci
  (tipovi ComboBOx-a; dodavanje i uklanjanje stavki; sortiranje i brojanje stavki;multiselect; upotreba scroll bar-a; upotreba indeksa i slika…)
 • Upotreba Frame-a, CheckBox-a i Option Button-a, kratki zadaci
  (postavljanje vrednosti i određivanje statusa kontrole; grupisanje; chose funkcija; upotreba grafičkih kontorla,,,)
 • Upotreba MDI Forme, MenuBar-a i ToolBar-a
 • Upotreba PictureBox-a, ImageBox-a, Timera, njihovih svojstava i kratki zadaci
  (sat; štoperica; sat sa alarmom; trepćuća labela…)
 • Rad sa fajlovima, zadaci
 • Upotreba Windows Common Dialog-a, kratki zadaci
  (upotreba color/font/open/save as dialog prozora; podešavanje tipa i dužine fajlova, filteri;…)
 • Izrada instalacione verzije aplikacije
 • Polaganje završnog testa

Možete se prijaviti svakog radnog dana od 09:00 do 21:30 telefonom ili lično u Školi. Prijavu za upis možete popuniti i na web strani online prijava.

Cene svih obuka u Školi Softline možete pogledati na našoj web strani cenovnik.