Poslovni Paket – Napredni

ppFond časova: 48 časova u grupi / 32 časova individualno

Windows napredni nivo – plan rada

 • Provera znanja iz windows osnovnog nivoa
 • Pretraga podataka
 • Podešavanje računara (desktop, boje prozora, start meni, linija poslova,  datum, vreme, miš i tastatura)
 • Uklučivanje podrške za slova latinice i ćirilice Regionalno podešavanje
 • Prenos podataka sa i na prenosive memorijske uredjaje (CD, DVD, Floppy, fleshUSB, mobilne, digitalne aparate i MP3-4 Player-e)
 • Kompresija podataka – WINZip
 • Instalacija i deinstalacija programa
 • Instalacija fontova
 • Priključenje štampača,skenera i kamere
 • Napomene i rad u mrežnom okruženju
 • Alati za održavanje operativnog sistema (Defrag, Backup, Disk Cleanup)

Word napredni nivo – plan rada

 • Provera znanja i obnova gradiva iz Word osnovnog nivoa
 • Odnos teksta i grafičkih objekata (slika, crteža, grafikona, dijagrama)
 • Serijska pretraga i zamena (fontova, formata pasusa, preloma stranica, delova teksta)
 • Paste special opcija
 • Prored pasusa
 • Kreiranje i podešavanje lista sa više nivoa
 • Stilovi – kreiranje, korišćenje i izmena
 • Rad sa stupcima – određivanje broja subaca, njihove širine, prelom stubaca
 • Tabele – spajanje i razdvajanje ćelija, poravnanje sadržaja, rotacija sadržaja, sortiranje tabela, kalkulacije u tabelama, konvertovanje teksta u tabelu i obrnuto
 • Naslovi objekata (slike, tabele, grafikoni) i kreiranje liste objekata
 • Fusnote i endnote
 • Kreiranje sadržaja dokumenta
 • Markiranje i indeksiranje sadržaja, kreiranje tabele indeksa
 • Obeleživači i ukrštene reference
 • Cirkularna pisma – kreiranje pisama, postavljanje kriterijuma za primaoce
 • Rad sa hiperlinkovima
 • Napredna podešavanje zaglavlja i podnožja
 • Komentari
 • Praćenje i izvršavanje promena
 • Zaključavanje dokumenata
 • Kreiranje i podešavanje bibliografije
 • Kreiranje makroa

Excel napredni nivo – plan rada

 • Provera znanja i obnova gradiva iz Excel osnovnog nivoa
 • Uslovljeno oblikovanje (conditional formating)
 • Međuzbirovi
 • Zaokretne tabele (pivot)
 • Konsolidacija podataka
 • Validacija podataka
 • Zamrzavanje kolona i redova
 • Sakrivanje i otkrivanje kolona, redova i radnih listova
 • Logičke funkcije
  • If funkcija
  • And funkcija
  • Or funkcija
  • Iferor funkcija
  • Ifs funkcija
  • Funkcije sa uslovom
   • Uslovljeno prebrojavanje (countif, countifs)
   • Uslovljeno sabiranje (sumif, sumifs)
   • Uslovno određivanje proseka (averageif, averageifs)
   • Razdvajanje teksta po kolonama
   • Imenovanje ćelija, opsega ćelija i tabela
   • Vlookup, hlookup, lookup funkcije
   • Match i index funkcije
   • Funkcije za obradu teksta
   • Funkcije za obradu datuma
   • Funkcije baza podataka
   • Linkovi
   • Zaključavanje fajlova, radnih listova i ćelija
   • Scenario manager
   • Goal seek
   • Makro, osnove

MICROSOFT POWER POINT

 • Pokretanje PowerPoint
 • Početak izrade prezentacije
 • Dugme “New Slide”
 • Kako sačuvati podatke?
 • Zatvaranje postojeće prezentacije ili programa
 • Otvaranje postojeće prezentacije
 • Načini prikaza slajdova (Slide Views)
 • Dugme Undo
 • Microsoft 2003 Clip Art
 • Slika u Microsoft PowerPoint 2003
 • Microsoft PowerPoint 2003 – ClipArt Online!
 • AutoShapes
 • Word Art
 • Text Box
 • Animacija
 • Zvuk
 • Prikaz prezentacije – Slide Show
 • Osnovne radnje prilikom prezentovanja
 • Dorada prezentacije
 • Promena slajdova – Transitions
 • Tekst efekti – Custom Animation
 • Boje na slajdu i promena pozadine slajda
 • Podešavanje boja u postojećoj kolornoj šemi
 • Pozadina slajda – Background
 • Predefinisani obrasci – Design Templates
 • Podešavanja u toku prezentacije – Set Up Show
 • Definisanje vremena trajanja prikaza slajda
 • Kreiranje Custom Slide Show-a
 • Kako učiniti prezentaciju prenosivom
 • Rad sa tastaturom
 • Saveti
 • Kratki saveti prilikom dizajna
 • Osnovne radnje prilikom prezentovanja