MS Access

MS Access je program koji omogućava kreiranje atraktivnih i izuzetno moćnih baza podataka i cilj ovog kursa je da se polaznik osposobi za samostalnu izradu baze podataka.

ppAccNastava u grupi traje 36 časova (3.5 nedelje), a ako se nastava pohađa individualno tj. polaznik sam sa profesorom tad kurs traje 24 časova. Na časove se dolazi tri puta nedeljno (ponedeljkom, sredom i petkom) po tri časa (2.5 sata) u terminu koji se izabere na početku kursa (10:30-13:00, 16:30-19:00, 19:00-21:30). Grupe su male, od 3-8 polaznika tako da predavač ima mogućnosti da svakom polazniku posveti onoliko vremena i pažnje koliko je potrebno da se savlada predviđeno gradivo.

U cenu je uračunata skripta za MS Access, sveska, olovka, kao i polaganje završnog ispita i izdavanje sertifikata.

Za pohađanje ovog kursa potrebno je osnovno poznavanje Windows okruženja.

Možete se prijaviti svakog radnog dana od 09:00 do 21:30 telefonom ili lično u Školi. Prijavu za upis možete popuniti i na web strani online prijava.

Cene svih obuka u Školi Softline možete pogledati na našoj web strani cenovnik .

Access plan i program – 24 individualno / 36 grupno

–       Razumevanje baza podataka

 • Pojam “baza podataka”.
 • Organizacija baze podataka u smislu tabela, zapisa i polja.
 • Pojam “primarni ključ”.
 • Pojam “indeks” i brži pristup podacima.
 • Povezivanja tabela
 • Minimizovanje ponavljanja podataka.
 • Razumeti da se veze grade spajanjem jedinstvenog polja u jednoj tabeli sa poljem u drugoj tabeli.

–       Korišćenje aplikacije

 • Pokrenuti, ugasiti aplikaciju za rad sa bazama podataka.
 • Otvoriti, zatvoriti bazu.
 • Napraviti novu bazu i snimiti je na zadatu lokaciju.
 • Prikazati, ukloniti ugrađene palete sa alatkama. Minimizovati, prikazati traku sa alatkama (ribbon).
 • Otvoriti, zatvoriti tabelu, upit, obrazac, izveštaj.
 • Promeniti načine prikaza tabele, upita, obrasca, izveštaja.
 • Izbrisati tabelu, upit, obrazac, izveštaj.
 • Kretati se kroz zapise u tabeli, upitu, obrascu.

–       Tabele

 • Dodati, izbrisati zapis.
 • Dodati, izmeniti, obrisati podatke u zapisu.
 • Napraviti tabelu i precizirati polja odgovarajućim tipovima podataka: tekst, broj, datum/vreme, da/ne, lookup..
 • Podesiti svojstva polja: veličina, format broja, format datuma/vremena, podrazumevana vrednost.
 • Napraviti pravilo za proveru unetog broja, datuma/vremena, novca.
 • Razumeti posledice promene tipa podataka, svojstava polja u tabeli.
 • Postaviti polje za primarni ključ.
 • Indeksirati polje (sa ili bez omogućenih duplikata).
 • Dodati polje u postojeću tabelu.
 • Promeniti širinu kolone u tabeli.
 • Primeniti, modifikovati tipove podataka kao što su tekst, podsetnik, hiperlink, valuta, datum i vreme u polju, koloni
 • Razumeti posledice modifikovanja tipova podataka kao što su tekst, podsetnik, hiperlink, oblik valute, datum i vreme u polju, koloni
 • Kreirati, urediti unapred pripremljene vrednosti unosa u polje, kolonu
 • Kreirati, urediti pravilo za unos u polje (kolonu)
 • Kreirati, urediti masku za unos u polje (kolonu)
 • Primeniti, modifikovati postojeće vrednosti u polju, koloni
 • Postaviti polje (kolonu) obaveznoza unos
 • Shvatiti osnovu za kreiranje propisanog odnosa
 • Kreirati, modifikovati „jedaan prema jedan“(one to one) i„jedan prema više“(one to more) veze između tabela
 • Shvatiti i modifikovati “više prema više“(more to many) veze između tabela.
 • Postaviti unutrašnje, spoljašnje i      sopstvene veze
 • Postaviti i koristiti referencijalni integritet
 • Postaviti automatsko brisanje povezanih zapisa
 • Povezati/spojiti podatke prilikom    kreiranja upita

–       Upiti i pretraga

 • Pronaći zadatu reč, broj, datum u polju koristeći komandu za pretragu.
 • Primeniti filter na tabelu, obrazac.
 • Napraviti upit nad jednom tabelom koristeći određene kriterijume
 • Napraviti upit nad dve tabele koristeći određene kriterijume.
 • Dodati kriterijume u upit koristeći jedan ili više sledećih operatora: =, <>, <, <=, >, >=.
 • Dodati kriterijume u upit koristeći jedan ili više logičkih operatora: AND, OR, NOT.
 • Upotrebiti džoker znake u upitu: * ili %, ? ili _.
 • Izmeniti upit: dodati, izmeniti, ukloniti kriterijum.
 • Izmeniti upit: dodati, ukloniti, premestiti, sakriti, prikazati polja.
 • Pokrenuti upit.
 • Kreirati i koristiti upit za ažuriranje podataka u tabeli
 • Kreirati i koristiti zahtev za brisanje zapisa u tabeli
 • Kreirati i koristiti upit za snimanje izabranih informacija u vidu tabele
 • Dodati zapise u tabelu koristeći upit
 • Grupisanje informacija u upitu
 • Koristiti funkcije u upitu: sum, count, average, max, min
 • Koristiti upit za unakrsno izračunavanje(crosstab)
 • Prikazati duplikate
 • Prikazati nepodudarne vrednosti
 • Prikazati skup najviših ili najnižihvrednosti u upitu
 • Dozvoliti unos parametara koji se koriste u upitu
 • Usavršiti upite korišćenjem „Null“ i „Not“ vrednosti

–       Obrasci (forme)

 • Napraviti i imenovati obrazac.
 • Ubaciti nov zapis koristeći obrazac.
 • Izbrisati zapis koristeći obrazac.
 • Dodati, izmeniti, obrisati podatak koristeći obrazac.
 • Dodati, izmeniti tekst u zaglavlju ili podnožju obrasca.
 • Kreiranje kontrola povezanih ili nepovezanih sa izvorom podataka
 • Kreirati,urediti padajuću listu (combobox), listu (list box), polje za potvrdu (check box), grupu opcija.
 • Kreirati na formi, kontrole, sa aritmetičkim ili logičkim izrazima.
 • Podesiti redosled kontrola na formi
 • Ubaciti polje podataka da se pojavi u zaglavlju ili podnožju forme, na prvoj strani ili na svim stranama.
 • Kreirati podformu i povezati sa glavnom.
 • Modifikovati podformu radi promene prikazanih zapisa.

–       Izveštaji i štampa

 • Napraviti izveštaj baziran na tabeli ili upitu.
 • Promeniti raspored polja za podatke i zaglavlja u izgledu izveštaja.
 • Predstaviti određena polja u grupnom izveštaju koristeći zbir, minimum, maksimum, prosek, broj, na odgovarajućim tačkama.
 • Dodati, izmeniti tekst u zaglavlju, podnožju izveštaja.
 • Kreirati u izveštaju, kontrole sa aritmetičkim ili logičkim izračunavanjima
 • Izračunavanja u kontroli korišćenjem procentnog računa.
 • Kreirati tekuće zbirove u izveštaju.
 • Ubaciti polje podataka da se pojavi u zaglavlju ili podnožju prve strane ili svih strana u izveštaju.
 • Postaviti prelom strane u izveštaju.
 • Izvesti (export) tabelu, rezultat upita u tabelarni dokument (.xls), tekst (.txt, .csv), XML format na zadatu lokaciju.
 • Promeniti orijentaciju tabele, obrasca, rezultata upita,
 • izveštaja. Promeniti veličinu papira.
 • Odštampati stranu, izabran(e) zapis(e), celu tabelu.
 • Odštampati sve zapise u obliku obrasca.
 • Odštampati rezultat upita.
 • Odštampati stranu (strane) izveštaja, ceo izveštaj.

–       Makronaredbe

 • Snimiti jednostavnu makronaredbu
 • Pokrenuti makronaredbu
 • Rasporediti/dodati makronaredbu u formi, izveštaju, kontroli

Ispit

 • Polaznici treba da samostalno urade ispitni zadatak i time pokažu da su sposobni da se brzo i efikasno uklope u rad na kreiranju i korišćenju baza podataka.