AUTOCAD 2D

cad2DAUTOCAD je vrhunski program za vođenje tehničke dokumentacije i tehničko projektovanje u dve i tri dimenzije. Namenjen je inženjerima i tehničarima različitih struka.

Prva verzija AUTOCAD-a se pojavila još 1982. godine. Od tada je program konstantno usavršavan i unapređivan. Danas je to najrasprostranjenij i, najpoznatiji i najbolji program za izradu 2D i 3D crteža . Iako je AUTOCAD od nastanka najbolji CAD program beziole ozbiljne konkurencije , to Autodesk ne sprečava da svake godine izbaci još napredniju i savršeniju verziju AUTOCAD-a. Od verzije 2007, AUTOCAD poseduje moćne modelarske alate i MentalRay, modul za renderovanje koji mu omogućava dobijanje vrhunskih foto-realističnih prikaza.

cad2D-2Obuka AUTOCAD 2D u grupi traje 45 časova (pet nedelja). Nastava se pohađa tri puta nedeljno po tri školska časa (2.5 sata ) i za grupnu obuku na raspolaganju su tri termina : 13:15-15:45, 16:30-19:00 i 19:15-21:45 i dve kombinacije dana: ponedeljak, sreda i petak ili utorak, četvrtak i subota.

Na početku obuke se izabere jedan termin i jedna kombinacija dana i tim terminima/danima se ide do kraja obuke. Grupe su male, od 3-8 polaznika, upis je tokom cele godine i nove obuke počinju na svakih 7-12 dana. Na kraju obuke polaznici u dogovoru sa instruktorom rade neki završni rad iz AUTOCAD 2D i po uspešno okončanom polaganju dobijaju originalni Autodeskov sertifikat koji je međunarodno priznat.

Ako obuku pohađate individualno (polaznik sam sa instruktorom) na raspolaganju su vam termini tokom celog dana, od 9:00 do 21:30, u dogovoru sa inatruktorom možete ih menjati i vi diktirate tempo nastave (svaki dan ili svaki drugi dan po dva, tri ili više časova).

Plan ove obuke je usklađen sa preporukama Autodeska, datim u “Zvaničnom priručniku za držanje kurseva iz osnova AUTOCAD-a “ (Official Training Courseware – AUTOCAD 2012 Essentials) i posebnim zahtevima da se obuka prilagodi okruženju u kome će polaznici po završetku obuke primenjivati stečeno znanje.

Za pohađanje ove obuke potrebno je poznavanje operativnog sistema Windows.

Za potrebe organizovanih grupa (zaposleni u kompanijama, studenti…) fond časova i plan obuke se mogu korigovati.

Možete se prijaviti svakog radnog dana od 10:00 do 20:00 telefonom ili lično u Školi. Prijavu za upis možete popuniti i na web strani online prijava.

Cene svih obuka u Školi Softline možete pogledati na našoj web strani cenovnik .

acp_autocad_exam_objectives-1

Plan obuke za AutoCAD 2D 

(45 časova u grupi/30 individualno)

Tema 1 

 • Uvod u projektovanje primenom računara sa osvrtom na razvoj i značaj Autodeskovih programa za projektovanje u raznim strukama. Hardverski zahtevi i verzije programa. Instalacija AUTOCAD za 2D crtanje i 3D modelovanje, kao i strukovnih verzija i ostalih potrebnih programa. Preuzimanje i instalacija studentske verzije.
 • Uključenje programa i upoznavanje sa AUTOCAD terminologijom, prilagodljivim grafičkim okruženjem i osnovnim principima rada u AUTOCAD-u.
 • Razjašnjavanje suštine fajla crteža kao grafičke baze podataka. Razumevanje razlike između vektorskih i rasterskih crteža. Rad sa komandama za manipulaciju fajlovima crteža (kreiranje novog crteža, otvaranje postojećeg, snimanje i dosnimavanje). Osnovna podešavanja i izrada prototipa crteža. Korišćenje HELP-a.
 • Crtanje prostih objekata (tačka, linija, luk, krug, elipsa, splajn-kriva, konstrukciona linija). Komande za kreiranje složenih objekata (polilinija, poligon, pravougaonik, JOIN).
 • Razumevanje pojma prostora modela. Rad sa komandama za navigaciju u crtežu (pomeranje PAN, zumiranje ZOOM, pogledi i vizuelni stilovi i snimanje pogleda). Izometrija i alati.
 • Razumevanje pojma AUTOCAD objekta. Razni načini za selektovanje objekata.

Predviđeno vreme: 3 časa

Tema 2

 • KOORDINATNI SISTEM i korišćenje apsolutne, relativne i polarne koordinate.
 • Precizno crtanje sa komandama za kreiranje objekata i primena odgovarajućih pomagala GRID, SNAP i DYN.
 • Alatke koje olakšavaju precizno kreiranje objekata (referentni pokazivač pravog ugla ORTHO, referentni pokazivači podešenih pravaca POLAR i OTRACK, vezivanje za specifične tačke na objektima OSNAP).

Predviđeno vreme: 3 časa

Tema 3

 • Crtanje prvog crteža, odakle početi…
 • Rad sa slojevima, Kreiranje i podešavanje slojeva.
 • Razumevanje pojma osobina objekata. Određivanje i menjanje osobina objekata. Organizovanje i definisanje osobina objekata primenom slojeva. Dorada prototipa crteža.
 • Rad sa komandama u konkretnom crtežu. Crtanje osa XL i poluosa RAY. Komande za umnožavanje objekata (paralelno OFFSET, rotaciono ROTATE, simetrično MIRROR i šablonsko kopiranje ARRAY). Komande za dobijanje novih objekata nastalih menjanjem postojećih (sečenje TRIM, zaobljavanje FILLET).

Predviđeno vreme: 3 časa

Tema 4

 • Crtanje novog crteža na osovu predhodnog
 • Vežbanje na primerima
 • Primena GRIP-ova objekata za obavljanje osnovnih operacija za menjanje objekata.
 • Produžavanje EXTEND, razvlačenje STRECH, zakošavanje CHAMFER, komanda za menjanje polilinija PEDIT.
 • Crtanje šrafure ili ispune.

Predviđeno vreme: 3 časa

Tema 5

 • Rad sa tekstualnim komandama, običan tekst, kotni tekst, pokazivači.
 • Stilovi za tekst i kote, Annotative i razmere.
 • Crtanje tabele
 • Priprema okvira i pečata sa podacima
 • Kopiranje COPY i premeštanje MOVE objekata.
 • Priprema za štampu i štampanje iz prostora modela

Predviđeno vreme: 3 časa

Tema 6

 • Štampa iz prostora layout.
 • PAGE SETUP podešavanje papira
 • Crtanje ili kopiranje okvira sa tabelom
 • Rad sa vjuportima, podešavanje vidljivosti i razmere crteža na papiru
 • Pravljenje šablona za štampu i kopiranje u druge crteže pomoću palete DESIGN CENTER

Predviđeno vreme: 3 časa

Tema 7

 • Rad sa komandama za merenja. Određivanje koordinata tačaka u crtežu, merenje dužina, uglova, površina obima i momenata inercije.
 • Kreiranje linijskih i ispunjavajućih šrafura. Menjanje podešavanja šrafura.

Predviđeno vreme: 3 časa

Tema 8

 • Komande za kreiranje tekstualnih objekata.
 • Definisanje podešavanja za izgled teksta. Rad sa jednolinijskim i višelinijskim tekstom.
 • Postavljanje pokazivača.
 • Merenje dužina i površina uz pomoć polilinija i komande BOUNDERY, DISTANCE, AREA i FIELD.
 • Kreiranje standardnih  i „inteligentnih“ tabela. Povezivanje objekata sa podacima u tabeli
 • Kopiranje iz Worda ili Excela tabela ili teksta i korišćenje komande PASTE I PASTESPECIAL.

Predviđeno vreme: 3 časa

Tema 9

 • Kreiranje novog stila za kote i podstilova.
 • Kotiranje crteža. Definisanje podešavanja za izgled kota i menjanje već kreiranih kota. Dorada prototipa crteža.

Predviđeno vreme: 3 časa

Tema 10

 • Razumevanje pojma bloka.
 • Kreiranje i menjanje blokova.
 • Više načina za ubacivanje blokova u crtež. Primena alata DesignCenter za razmenu blokova između crteža. Kreiranje i primena Tool palette.
 • Preuzimanje blokova sa interneta
 • Razumevanje pojma atributa. Kreiranje i menjanje blokova sa atributima.
 • Primena alata DesignCenter za razmenu podešavanja između crteža koji se nalaze na istom računaru.

Predviđeno vreme: 3 časa

Tema 11

 • Osnove o dinamičkim blokovima
 • Snalaženje u okruženju većeg broja crteža koji čine projekat. Rad u mrežnom okruženju nalik realnom projektnom birou.
 • Ekterne reference
 • IMPORTOVANJE objekata iz drugih programa
 • Crtanje raznih primera.

Predviđeno vreme: 3 časa

Tema 12

 • Crtanje raznih primera iz različitih struka.

Predviđeno vreme: 3 časa

Tema 13

 • Povezivanje svih tema u cilju izrade samostalnog zadatka.
 • Predviđeno je da se na osnovu prototipa crteža, koji je kreiran tokom obuke, kreira tehnički crtež.
 • U cilju povećanja produktivnosti predviđeno je da se koriste blokovi kreirani tokom obuke ili da se naprave novi blokovi, tipični za projekat koji se radi.
 • Treba da se izvrši kotiranje i priprema za štampu.
 • Uputstvo o koracima rada na projektu

Predviđeno vreme: 3 časa

Tema 14

 • Provera stečenog znanja tokom obuke.
 • Polaznik mora da pokaže razumevanje svih izloženih principa rada sa AutoCAD-om, u oblasti izrade 2D projektne dokumentacije.
 • Na praktičnom primeru, projektnom zadatku mora da dokaže visok stepen samostalnosti u realizaciji pojednostavljenog projekta počevši od samog početka, preko izrade crteža, kotiranja i pripreme za štampu. Sve po uputstvima tokom obuke.

Predviđeno vreme: 3 časa

Tema 15

 • Komentar o projektnom zadatku
 • Napredne tehnike geometrijska i dimenziona pravila, grupe slojeva i dodatne komande za rad sa istim.
 • O programiranju komandi i makroa
 • Objašnjenje zašto je 3D AUTOCAD efikasniji kao i neverovatna efikasnost kroz korišćenje strukovnih aplikacija
 • Kreiranje naloga na AUTODESK sajtu education.autodesk.com/login-student
 • Popunjavanje evaluacionog upitnika i sticanje AUTODESK zvaničnog sertifikata o uspešno završenoj obuci u SOFTLINE Autorizovanom trening centru.

Predviđeno vreme: 3 časa