C++

C++ fond časova: 36 časova u grupi / 24 časa individualno.

C++

C++ je jedan od najpopularnijih programskih jezika koji se koriste za grafičke aplikacije, poput onih koji se prave u Windows i Macintosh operativnim sistemima ili na Oracle, IBM ili Intelovim platformama. Predstavlja nadogradnju programskog jezika C uvodeći u njega koncept objektno orijentisanog programiranja i referenciranja promenljivih.

Šta ćete naučiti

 • Naučićete da programirate  u jednom od najmoćnijih programskih jezika koji danas postoji, C ++
 • Razumete i primenite ključne koncepte programiranja koji će se takođe odnositi i na ostale programske jezike
 • Kontrolu toka programa, promenljive i tipove podataka, nizove i funkcije
 • Rad sa pokazivačima i referencama
 • Koncept klasa i objekata u objektno orijentisanom programiranju

Opširnije

Mnogi, ako ne i većina softvera koji se danas kreiraju i dalje se pišu na C ++  jeziku i to je slučaj već mnogo, mnogo godina. C ++ nije samo popularan, već je i vrlo relevantan jezik. Postoji mnogo značajnih i neizostavnih softvera napisanih u potpunosti ili delimično na C ++. Tu spadaju Windows, Linux i Mac operativni sistemi. Adobe proizvodi kao što su Photoshop i Illustrator su napisani na C ++.

C ++ je super brz  programski jezik opšte namene koji podržava i proceduralno i objektno orijentisano programiranje što ga čini veoma fleksibilnim.

Ovoj obuku mogu pohađati i oni koji do sada nisu imali prethodnog iskustva sa C++ jezikom niti sa bilo kojom vrstom programiranja.

Format kursa uključuje teoriju i koncepte koji se potom demostriraju primerima kodova. Debuger C ++ se često koristi za prelazak koda i analiziranje promenljivih da biste bolje razumeli ponašanje C ++.

Plan i program

 1. Uvod, instalacija i posatvka programa
  1. Uvod i istorijski razvoj C++
  1. Instalacija editora i kompajlera
  1. Kreiranje prvog programa
  1. Standardni ulaz i izlaz
  1. Namespaces
  1. Main funkcija
  1. Komentari
 2. Varijable, konstante i operatori
  1. Deklaracija i definicija varijabli
  1. Tipovi varijabli
  1. Veličina varijabli
  1. Deklarisanje i korišćenje konstanti
  1. Artitmetički operatori
  1. Logički operatori
 3. Nizovi, kontrola toka i petlje
  1. Deklaracija i definicija nizova
  1. Indeksi
  1. Pritup, promena i brisanje elemenata niza
  1. Višedimenzionalni nizovi
  1. If i switch komande
  1. While i for petlja
  1. Nizovi i petlje
  1. Petlje unutar petlji
 4. Karakteri i tringovi
  1. Char varijable
  1. Nizovi char varijabli
  1. String varijable
  1. Operacije sa stringovima
 5. Funkcije
  1. Definisanje i deklarisanje funkcije
  1. Argumetni i parametri funkcija
  1. Globalne i lokalne promenljive
  1. Povratne vrednosti
  1. Nizovi i funkcije
  1. Inline funkcije
 6. Pointeri i reference prvi deo
  1. Definisanje i deklarisanje pointera
  1. Pristup memorijskoj adresi i vrednosti pointera
  1. Dinamička alokacija memorije
  1. Nizovi i pointeri
  1. Aritmetika pointera
 7. Pointeri i reference drugi deo
  1. Const i pointeri
  1. Prosleđivanje pointera preko funkcije
  1. Pointeri kao povratna vrednost funkcije
  1. Definicija reference
  1. L i R vrednosti
  1. Reference, pointeri i funkcije
 8. Klase i objekti prvi deo
  1. Deklarisanje i definisanje klase
  1. Kreiranje objekata
  1. Atributi i metode
  1. Pristup atributima i metodama
  1. Implementacija metoda
  1. Public i private segmenti
 9. Klase i objekti drugi deo
  1. Konstruktori i destruktori
  1. Default konstruktor
  1. Copy konstruktori
  1. This pointer
 10. Nasleđivanje i polimorfizam
  1. Koncept nasleđivanja
  1. Derivati klase
  1. Zaštićeni članovi klase
  1. Prosleđivanje argumenata prilikom nasleđivanja
  1. Koncept nasleđivanja
  1. Pokazivači bazne klase
  1. Virtualne funkcije
  1. Virtualni konstruktori
  1. Apstraktne klase i interfejsi
 11. Rad na projektu Studentski informacioni sistem
 12. Rad na projektu Studentski informacioni sistem

Možete se prijaviti svakog radnog dana od 09:00 do 21:30 telefonom ili lično u Školi. Prijavu za upis možete popuniti i na web strani online prijava.

Cene svih obuka u Školi Softline možete pogledati na našoj web strani cenovnik.