Full stack web developer

Možete se prijaviti svakog radnog dana od 09:00 do 21:30 telefonom ili lično u Školi. Prijavu za upis možete popuniti i na web strani online prijava.

Cene svih obuka u Školi Softline možete pogledati na našoj web strani cenovnik. 

Postanite full stack web developer, kreirajte Single Page aplikacije

Full Stack Web Development 120 školskih časova – grupna nastava

HTML / CSS 20 školskih časova

HTML

 • HTML elementi – struktura i vrsta tagova
 • Komentari u kodu
 • Zaglavlje stranice
 • Atributi
 • Naslovi i pasusi
 • Formatiranje teksta
 • Citati
 • Boje – imenovanje i korišćenje RGB, HEX, HSL, RGBA, HSLA kodova
 • Apsolutno i relativno adresiranje datoteka
 • Linkovi
 • Slike
 • Liste – ul, ol i liste sa više nivoa
 • Tabele – redovi, ćelije, zaglavlja, spajanje ćelija, osobine
 • Blokovski i linijski elementi
 • Ubacivanje sadržaja drugih web stranica u sajt
 • Dugmići
 • Forme
 • Struktura
 • Input elementi – tekst, šifra, email, submit, reset, broj, datum, radio dugmići, checkbox, url
 • Upload fajlova
 • Select liste

HTML 5

 • Video zapisi – ubacivanje u stranicu
 • Audio zapisi – ubacivanje u stranicu
 • Youtube zapisi
 • Strukturalni elementi stranice
 • Header
 • Aside
 • Nav
 • Section
 • Main
 • Footer

CSS

 • CSS sintaksa i vezivanje CSS stila sa HTML-om
 • Stilizovanje osnovnih HTML tagova
 • Kreiranje sopstvenih silova – klase i identifikatori
 • Selektori
 • Pozadina elemenata – slika, boja, ponavljanje, pozicija, pokretljivost
 • Dimenzije i mere
 • Okviri elemenata
 • Margin i padding
 • Box model
 • Stilizovanje teksta
 • Fontovi – font family i font face
 • Ikonice – Font Awesome
 • Linkovi – osobine hover, vistited, active
 • Tabele
 • Liste
 • Prikaz elemenata – block i inline
 • Pozicioniranje elemenata – statične, relativne, apsolutne i fiksne pozicije
 • Overflow – prekoračenje veličine elemenata
 • Float i clear – slaganje elemenata
 • Horizontalno i vertikalno pozicioniranje sadržaja u elementima
 • Kombinatori i nasleđivanje
 • Pseudo klase i identifikatori
 • Providnost elemenata
 • Navigacioni i padajući meni
 • Predefinisanje HTML atributa
 • Stilizovanje forme
 • Kompozicija i struktura elemenata WEB stranice – projektovanje
 • Zaobljenje uglova
 • Prelivi i senke
 • 2D i 3D transformacija i tranzicija elemenata
 • Animacija elemenata
 • Tooltips
 • Prilagodljivanje stranice različitim uređajima – Responsive WEB site i Media upiti
 • Container i Wrapper
 • Praktični rad – Implementacija responsive web portala zasnovanog na HTML/CSS tehnologiji

JavaScript – 24 školska časa

 • Java Script implementirana u telo i u naslovnicu html koda
 • Uvod
 • Java Script prvi primer
 • Izrazi
 • Primeri
 • Komentari
 • Promenljive
 • Operatori
 • Poređenja
 • If…Else naredba
 • Switch naredba
 • Iskačući prozori
 • Funkcije
 • For petlja
 • While petlja
 • Break petlja
 • For…In naredba
 • Događaji
 • Try…Catch naredba
 • Throw naredba
 • Specijalni tekst
 • Objekti
 • Uvod u objekte
 • String objekat
 • Date objekat
 • Array objekat
 • Boolean objekat
 • Math objekat
 • RegExp pregled
 • Napredni Java Script
 • Browser primeri
 • Cookies primeri
 • Validacija koda
 • Vremenska osnova i tajming
 • Kreiranje objekata

Bootstrap – 10 časova

 • Pregled Bootstrap komponenata
 • Razumevanje Klasa
 • Grid sistem
 • Kreiranje login portala
 • Podešavanje kompatibilnosti za mobilne uređaje
 • Navigacioni barovi
 • Karuseli
 • Ugnježdeni redovi i kolone
 • Modali, dugmići, slike
 • Kreiranje headera i footera

JQuery – 16 školskih časova

 • Animacije
 • Podešavanje JQuery projekta
 • Prikaz i sakrivanje elemenata
 • Vremensko određivanje animacija
 • Korišćenje CSS selektora, Traversal i Filtering
 • DOM elementi, atributi i osobine
 • Obrada događaja – Keyboard i Mouse Events
 • Obrada događaja – Forme
 • Ajax i JQuery

FlexBox – 6 školskih časova

 • Osnove FlexBoxa
 • Navigacioni bar
 • Dropdown meni
 • Media objekti
 • Kontakt forme
 • Rad na primeru

Sass – 6 školskih časova

 • Instalacija i ugradnja u CSS
 • Stilska pravila
 • Kreiranje stilova
 • Podešavanje promenljivih
 • Extend metoda
 • Spliteri
 • Rad na primeru

React – 18 školskih časova

 • Podešavanje alata
 • Kreiranje HTTP Servisa
 • ES6 i React
 • Komponente
 • Osobine
 • Express
 • WishList Komponenta
 • Izgradnja Data servisa
 • Sistemi obaveštenja
 • Kreiranje aplikacija

Mongo, NODE i REST API – 20 školskih časova

 • JSON
 • Osnove Node-a
 • Node moduli
 • GET i POST zahtevi
 • URL Parametri i Delete parametri
 • Instaliranje Mongo Baze podataka
 • Mongo Shell
 • Passport
 • Mongoose
 • Pretraga dokumenata, ažuriranje i brisanje
 • API Projekat
 • Kreiranje modela
 • Unos artikala
 • Prikaz artikala
 • Prikaz podataka