REVIT MEP VODOVOD I KANALIZACIJA

Autodesk® Revit® software je namenski kreiran za Building Information Modeling (BIM) građevinsko informaciono modelovanje, unapređujući projektantske i građevinske profesionalce da mogu da iznesu svoje ideje od koncepta do izvođenja u jednom veoma koordinisanom i doslednom pristupu zasnovanom na modelu koji u sebi sadrži bazu podataka o svakom svom pojedinačnom elementu. Autodesk Revit je jedinstvena aplikacija koja u sebi sadrži elemente za arhitektonsko projektovanjeMEP (mechanical, electrical, and plumbing) mašinstvo, elektrika i cevovodi i građevinsko projektovanje.

REVIT MEP VODOVOD I KANALIZACIJA

Autodesk® Revit MEP® je kurs namenjen prvenstveno mašinskim inženjerima, mašinskim tehničarima i inženjerima drugih struka koji se prvenstveno bave projektovanjem, dizajnom i ugradnjom Hidroinstalacija, vodovoda i kanalizacije. Revit MEP sadrži ceo spektar alata i pribora za projektovanje i manipulisanje instalacionim sistemima, olakšavajući na takav način rad inženjerskim strukama, dajući mogućnost za istovremeno praćenje i kolaboraciju na više strukovnih grana u okviru jednog centralnog projekta, što čini srce Building Information Modeling (BIM) okruženja.

 „PLAN OBUKE ZA REVIT MEP VODOVOD I KANALIZACIJA“

 1. Tema:  3 časa
  Uvod u parametarsko projektovanje i osnovno okruženje Revita (Ribon, Options Bar, Properties, Project Browser, View Control i Status Bar),Osnove modelovanja i postavljanje “pomoćnih elemenata” (Level-i i Grid-ovi)
 2. Tema: 3 Časa
  Kreiranje osnovnih konstruktivnih elemenata: temelji, konstruktivni zidovi, stubovi, grede i gredni sistemi i izrada izometrijskog prikaza konstrukcije sa kratkim prikazom uvoženja postojećih Familija.
 3. Tema: 3 Časa
  Izrada elemenata koji kreiraju osnovnu ljusku objekta (Zidovi, Vrata i Prozori, Ploče, Plafoni,), sa osnovnom rasvetom plafiona.
 4. Tema: 3 Časa
  Vertikalne komunikacije: stepeništa, rampe i ograde. (Stairs, Ramps, Railings)
 5. Tema: 3 Časa
  1. Krovovi: kosi i ravni.
  1. Linkovanje Arh. i Gradj. Revit project fajla. Definisanje Monitoringa izmedju Levela linkovanih fajlova i ostalih inženjerskih projekata. Definisanje pogleda sa različitim podešavanjem dubine radnog hoda i prikaza.
 6. Tema: 3 Časa
  Rezervisano vreme za obnovu, test i vežbanje.
 7. Tema: 3 Časa
  Osnovno o cevovodima dimenzionisanje i pozicioniranje u prostoru. Piping.
 8. Tema: 3 Časa
  Hladna voda, topla voda, fekalna kanalizacija i kišna kanalizacija. Definisanje tipova cevovoda materijala i dimenzija detaljno.
 9. Tema: 3 Časa
  Razumevanje osnovnih cevnih sistema. Razlika klase i tipa. Formiranje novih tipova i definisanje grafičkog prikaza.
 10. Tema: 3 Časa
  Filtri I organizacija pogleda preko View template-a. Pravljenje FILTERA i njihovo korišćenje za  različite varijante prikaza u pogledima.
 11. Tema: 3 Časa
  Cad import Arh. 2D projekta. Pozicioniranje osnova i preseka.
 12. Tema: 3 Časa
  System Browser i provera protoka i gubitaka pritiska po sistemima.
 13. Tema: 3 Časa
  Rezervisano vreme za obnovu, test i vežbanje.
 14. Tema: 3 Časa
  Izrada šema i crteža koji nisu u vezi sa modelom (Drafting View) i legendi (Legends). Razlika prilikom pozicioniranja na papir.
 15. Tema: 3 Časa
  Postavljanje crteža (pogleda) na papir (Sheets). Pravljenje formata sa zaglavljem. Definisanje kadriranja (Scope Box) za velike projekte radi istog prikazivanja delova zgrade po spratovima. Označavanje elemenata i kotiranje u pogledima i prilagodjevanje oznaka potrebama struke. (Tag, Text i Lable).
 16. Tema: 3 Časa
  Baze sa podacima (tabele za predmer i predračun). Collaboration – Varijante zajedničkog rada na projektu. Izrada projekta po fazama. (Project Phases)
 17. Tema: 3 Časa
  Rezervisano vreme za završni test i popunjavanje sertifikata.
  UKUPNO : 51 Čas