Java – Osnove

Možete se prijaviti za obuku Java– osnove svakog radnog dana od 09:00 do 21:30 telefonom ili lično u Školi. Prijavu za upis možete popuniti i na web strani online prijava.

Cene svih obuka u Školi Softline možete pogledati na našoj web strani cenovnik.

Fond časova: 36 časova u grupi / 24 individualno.

 • Uvod u JAVA programski jezik
  • Računari i programi
  • JAVA virtuelna mašina
  • Razvoj JAVA programa
  • Objekti, klase i nasleđivanje
  • Paketi i dokumentacija
  • Logička organizacija programa
  • Prvi JAVA program
 • Osnovni elementi jezika JAVA
  • Imena
  • Tipovi podataka i literali
  • Promenljive
  • Neke korisne klase
  • Izrazi
  • Primeri
 • Upravljačke naredbe
  • Blok naredba
  • Naredbe grananja
  • Naredbe ponavljanja
  • Primeri
 • Metodi
  • Definisanje metoda
  • Pozivanje metoda
  • Vraćanje rezultata
  • Primeri metoda
  • Preopterećeni metodi
  • Lokalne i globalne promenljive
  • Oblast važenja imena
  • Rekurzivni metodi
 • Klase i objekti
  • Klasa i njeni članovi
  • Promenljive klasnog tipa i objekti
  • Konstrukcija i inicijalizacija objekta
  • Uklanjanje objekta
  • Skrivanje podataka i enkapsulacija
  • Službena reč this
  • Primeri
 • Osnovne strukture podataka
  • Nizovi
  • Naredba for-each
  • Metodi sa promenljivim brojem argumenata
  • Višedimenzionalni nizovi
  • Dinamički nizovi
  • Primeri
 • Nasle đivanje klasa
  • Osnovni pojmovi
  • Hijararhija klasa
  • Službena reč super
  • Klasa Object
  • Polimorfizam
  • Primeri
 • Posebne klase i interfejsi
  • Nabrojivi tipovi
  • Apstraktne klase
  • Interfejsi
  • Ugnježdene klase
  • Primeri
 • Grafi čko programiranje
  • Uvod
  • Grafički elementi
  • Definisanje komponenti
  • Klase za crtanje
  • Rukovanje događajima
  • Primeri
 • Završni ispit