Jezik C

C programski jezik– fond časova 24 individualno, 36 grupno

C programski jezik

C je proceduralni programski jezik namenjen za kreiranje operativnih sistema i desktop aplikacija. Koristi se u gotovo svim računarskim sistemima i imao je ogroman uticaj na razvoj mnogih drugih programskih jezika. Učenjem C jezika stičete esencijalna znanja iz oblasti programiranja i razumevanja kako kompjuterski programi rade.

Šta ćete naučiti

 • Razumevanje i logiku programiranja u programskom jeziku C
 • Pravljenje aplikacija u ovom programskom jeziku
 • Strukutre podataka i pokazivače
 • Funkcije i povratne vrednosti
 • Korišćenje nizova

Opširnije

Ukoliko ranije niste programirali  C je odličan programski jezik za početak. S obzirom da je stvoren pre više od 40 godina, i dalje se uveliko koristi i obično se nalazi u top 5 ili 10 najpopularnijih i najšire korišćenih programskih jezika u svetu. Po završetku ovog kursa razumećete osnove programskog jezika C i moći ćete da aplicirate za poslove programera.

Razumećete promenljive i različite tipove podataka, moći ćete koristiti funkcije i nizove, naučićete koncept pokazivača, kontrolu toka programa (grananja i iteracije).

Ako ste prethodno koristili programski jezik C, onda će ovaj kurs poboljšati vaše razumevanje ovog jezika. Ako ga nikada niste koristili, videćete da vam to može pomoći da postanete efikasan C programer.

Na ovoj obuci detalji su ključni. Naučićete kako napisati visokokvalitetni kod i postaćete odlični u reševanju problema. Ovaj kurs ne predstavlja samo način kodiranja na programskom jeziku C, već uključuje i sve detalje o tome “zašto” radite ono što radite. Na kraju ovog kursa u potpunosti ćete razumeti koncepte programskog jezika C.

Plan i program

 1. Uvod i postavke
  1. Organizacija programa
  1. Instalacija kompajlera
  1. #include izraz
  1. Standardni izlaz i ulaz
 2. Tipovi podataka, varijable i operatori
  1. Definicija i opseg tipova podataka
  1. Deklaracija i definisanje promenljivih
  1. Enums i Chars tipovi podataka
  1. Aritmetički operatori
  1. Logički operatori
  1. Cast i sizeof tipova podataka
 3. Kontrola toka programa
  1. If komande
  1. Switch komanda
  1. For petlja
  1. While i do while petlje
  1. Break i continue
  1. Ugnježdene petlje
 4. Nizovi
  1. Kreiranje i indeksi nizova
  1. Dvodimenzionalni nizovi
  1. Petlje i nizovi
 5. Funkcije
  1. Osnove funkvija
  1. Argumetni i vrste funkcija
  1. Povratne vrednosti
  1. Nizovi i funkcije
  1. Lokalne i globalne promenljive
 6. Nizovi karaktera (stringovi)
  1. Definisanje stringova
  1. Konstante u stringovima
  1. Funkcije sa stringovima
  1. Pretraga i analiza stringova
 7. Pokazivači prvi deo
  1. Definicija i pristup pokazivačima
  1. Korišćenje pokazivača
  1. Konstante i pokazivači
  1. Void pokazivači
 8. Pokazivači drugi deo
  1. Pokazivači i nizovi
  1. Pokazivači i funkcije
  1. Stringovi i pokazivači
  1. Prosleđivanje parametara
  1. Dinamička alokacija podataka
  1. malloc, calloc, i realloc
 9. Strukture podataka
  1. Jednostruke liste
  1. Dvostruke liste
  1. Nizovi i liste
  1. Funkcije sa listama
 10. Ulazni i izlazni fajlovi
  1. Pristup fajlovima
  1. Čitanje iz fajlova
  1. Upis u fajlove
  1. Pretraga u fajlovima
  1. Fajlovi i liste
 11. Praktični rad i zadaci
 12. Praktični rad i zadaci