CorelDRAW

ppCorelFond časova: 21 časova u grupi / 21 čas individualno.

I Radno okru ženje

 • Vektori u odnosu na bitmape
 • Kontrole CorelDraw-a
 • Rad sa menijima
 • Rad sa Tools paletom
 • Zoom alat
 • Hand Alat
 • Rad sa Docker-ima
 • CorelDraw Help
 • Stručna terminologija

II Početak i rukovanje fajlovima

 • Pokretanje CorelDraw-a
 • Pravljenje novog dokumenta
 • Otvaranje dokumenta
 • Uvoženje grafike i teksta
 • Snimanje fajlova
 • Pravljenje backup-a
 • Exportovanje u druge programe
 • Rad sa prozorima

III Crtanje osnovnih oblika

 • Pravougaonici: Crtanje i manipulacija
 • Elipse: Crtanje i manipulacija

IV Selekcija, manipulacija i skaliranje objekata

 • Selektovanje objekata
 • Pomeranje objekata
 • Skaliranje objekata
 • Brisanje objekata

V Složeniji oblici

 • Mnogouglovi i zvezde
 • Crtanje spirala
 • Crtanje mreža
 • Perfect Shape objekti

VI Krive i prevojne tačke krive

 • Tri tipa prevojnih tačaka
 • Konvertovanje osnovnih oblika u krive
 • Rad sa prevojnim tačkama

VII Prave i krive linije

 • Alatka FreeHand
 • Alatka Besier
 • Pen alat
 • Polyline alat
 • 3 Point Curve
 • Podešavanje parametara linija
 • Dodavanje vrhova strelica
 • Kaligrafske linije
 • Presecanje objekata
 • Eraser alat
 • Artistic Media alat

VIII Podešavanje stranice i dokumenta

 • Podešavanje veličine i orjentacije stranice
 • Podešavanje pozadine dokumenta
 • Dodavanje stranica
 • Brisanje stranica
 • Kretanje po dokumentu

IX Alatke za precizne radnje

 • Lenjiri
 • Merne jedinice
 • Korišćenje pomoćnih linija
 • Korišćenje mreže pomoćnih linija
 • Dimension alat
 • Statusna linija
 • Poravnanje i raspoređivanje objekata

X Boje i popune

 • Popune čistom bojom i konture
 • Palete boja
 • Pipeta i kantica
 • Color Management
 • Pravljenje ferlaufa
 • Dodavanje Patterna
 • Dodavanje tekstura
 • Interactive Mesh Fill

XI Rad sa tekstom

 • dodavanje teksta dokumentu
 • Formatiranje teksta
 • Uvoženje teksta
 • Manipulacija tekstom
 • Parametri za rad sa pismom i pasusima

XII Specijalni efekti nad tekstom

 • Rotiranje i iskošenje teksta
 • Senka
 • Tekst na krivoj
 • 3D efekti
 • Efekat neona

XIII Redosled objekata i rad sa Layer-ima

 • Menjanje redosleda objekata
 • Rad sa layer-ima

XIV Rad sa više objekata

 • Grupisanje objekata
 • Zaključavanje objekata
 • Kombinovanje i razdvajanje objekata
 • Transformacije nad objektima

XV Specijalni efekti

 • Korišćenje ovojnica
 • Korišćenje ferlaufa
 • Dodavanje perspektive
 • Bevel
 • PowerClip
 • Pravljenje senke
 • Interactive Transparency alat
 • Interactive Distortion alat
 • Smudge i Roughen alati
 • Interactive Contour
 • Lens Docker
 • Kopiranje i kloniranje objekata

XVI Rad sa slikama

 • Rad sa simbolima
 • Scrapbook Docker

XVII Rad sa bitmapama

 • Filteri
 • Traceovanje bitmape
 • Efekti nad bitmapama
 • Modovi mešanja boja

XVII CorelDraw i web

 • Treminologija web-a
 • Alati CorelDraw-a namenjeni web-u
 • Dodavanje pozadine stranici
 • Imenovanje web stranice
 • Dodavanje grafike stranici
 • Dodavanje linkova i anchor-a
 • Konvertovanje dokumenata u web strane

XIX Štampa

 • Osnovno o štampi
 • Štampanje velikih formata
 • Alternativne opcije papira i štampača
 • Priprema za filmovanje
 • Preflight i Print Preview

Možete se prijaviti svakog radnog dana od 09:00 do 21:30 telefonom ili lično u Školi. Prijavu za upis možete popuniti i na web strani online prijava.

Cene svih obuka u Školi Softline možete pogledati na našoj web strani cenovnik.