Finansije

Kurs Knjigovodstva je način da se polaznici putem primene KONTNOG OKVIRA koji je usklađen sa MEĐUNARODNIM RAČUNOVODSTVENIM STANDARDIMA (MRS) upoznaju, nauče i da samostalno obavljaju knjigovodstvene poslove.

Kurs je zamišljen tako da se polaznici obuče pre svega da po njegovom završetku mogu da se uključe u praktičnu primenu vođenja poslovnih knjiga u skladu sa MRS-ma.

U ovom sažetom kursu za vođenje poslovnih knjiga za pravna lica i preduzetnike po sistemu dvojnog knjigovodstva polaznici se informišu o svojim radnim, profesionalnim i zakonskim obavezama u vođenju poslovnih knjiga. Pre svega cilj je da se polaznici edukuju da vode poslovne knjige i da sastavljaju finansijske izveštaje u skladu sa računovodstvenim načelima definisanim u okviru Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja.

Namena kursa je:

 1. Utvrđivanje pravila knjiženja i sastavljanje finansijskih izveštaja
 2. Pružanje pomoći o pravilnom obezbeđivanju informacija za dalje praćenjepropisa u skladu sa MRS
 3. Definisanje putem ocene (polaganja) postignutih znanja u toku kursa

Obuka se realizuje na osnovu znanja instruktora stečenog tokom redovnog školovanja, kao i na osnovu znanja stečenog u procesu nadgradnje kako u toku praktične primene u preduzećima, agenciji za knjigovodstvo tako i na redovnom praćenju seminara i sticanjem neophodnih zvanja za bavljenjem ovim poslom.

Nastava u grupi traje 30 časova (3.5 nedelje), a ako se nastava pohađa individualno tj. polaznik sam sa profesorom tad kurs traje 20 časova. Na časove se dolazi tri puta nedeljno (ponedeljkom, sredom i petkom) po tri časa (2.5 sata) u terminu koji se izabere na početku kursa (10:30-13:00, 16:30-19:00). Grupe su male, od 3-8 polaznika tako da predavač ima mogućnosti da svakom polazniku posveti onoliko vremena i pažnje koliko je potrebno da se savlada predviđeno gradivo.

Tokom kursa koriste se sledeće metode u obuci:

 1. Metoda prepoznavanja dokumenta.
 2. Metoda objašnjavanja, razumevanja i pravila po kome se knjiži
 3. Metoda samog knjiženja (svaki polaznik pojedinačno)
 4. Metoda (izvlačenja) dobijanja informacija iz glavne knjige

Provera znanja vrši se na dva načina:

 1. U toku svakog časa, svaki polaznik određeni poslovni događaj koji je objašnjavan toga časa knjiži u svom knjigovodstvu koje se formira od prvog časa i taj se proces ponavlja za svaki novi poslovni događaj do kraja kursa
 2. Drugi nivo je provera celokupnog rada na kraju kursa u vidu dobijanja dokumenata koje treba obraditi kao da taj posao upravo počinju da rade ili u pravnom licu ili kao samostalna agencija

Na osnovu rezultata na polaganju, kao i procene predavača u toku samog kursa polaznicima će biti dodeljena diploma zavisno od stepena obrađenosti dokumenatacije koju dobijaju

 • u toku kursa
 • van kursa
 • i na samom polaganju

i to:

 1. Diplomu knjigovođe
 2. Diplomu računovođe

PLAN KURSA KNJIGOVODSTVA

 

1.Uvod

prosto knjigovodstvo

dvojno knjigovodstvo:

 • osnovni principi
 • aktiva
 • pasiva
 • bilansna ravnoteža
 • kontni okvir

2. Registrovanje firme

3. Početno stanje

4. Ulazne fakture

 • Ulazne fakture veleprodaje
 • Ulazne fakture maloprodaje
 • Ulazne fakture osnovnih sredstava
 • Ulazne fakture usluga
 • Ulazne fakture materijala

 5. Izlazne fakture

 • Izlazne fakture veleprodaje
 • Izlazne fakture maloprodaje
 • Izlazne fakture ulsuga

6. Nivelacije

 • Nivelacije u veleprodaji
 • Nivelacije u maloprodaji

 7. Izvodi

 8. Blagajna

 9. Obračuni

 • Zarada i druga lučna primanja
 • Amortizacija
 • Razlika u ceni u veleprodaji
 • Razlika u ceni u maloprodaji
 • PDV

10. Završni račun

 • zatvaranje poslovne godine
 • sastavljanje poreskih obrazaca
 • sastavljanje finansijskog izveštaja
 • otvaranje početnog naloga za sledeću godinu